Corona FAQ Page PrivateCorona FAQ Page EnterpriseFINANCE_BedrijvenFINANCE_Bedrijven PorscheFINANCE_Bedrijven Man FinanceFINANCE_ParticulierFINANCE_Particulier PorscheWecareMobiliteitsoplossingen_bedrijvenInsuranceInsurance My WayWelkom_BedrijvenWelkom_Bedrijven Porsche FinanceWelkom_Bedrijven MAN FinanceWelkom_ParticulierWelkom_Particulier Porsche FinanceWelkom My WayUw wagen client => LOWCar ConfiguratorMAN SolutionsSimulatie PorscheKlanten toegangVosQuestionsDealerspagina = ExcellerateDealerspagina = contactfichesDealerspagina = Simulatie financieringDealerspagina = Insurance - IboxDealerspagina = Grille TVADealerspagina = PorscheCalculatorIFMDealer LocatorInformations Mifid retailActie particulierOnline financieringLease on WebGDPRPublicatie - uitstel betaling juni 2020My Finance - Info VragenlijstQuick Access Product BedrijvenQuick Access Product ParticulierenQuick Access Company (Bedrijven)Quick Access Company (particulieren)Quick Access Contact Volkswagen D’Ieteren Finance

Wettelijke bepalingen

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door Volkswagen D'Ieteren Finance N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel, België, ondernemingsnummer BE 0841.046.715 - RPR Brussel, hierna D'Ieteren genoemd. Gelieve ons in geval van enig probleem te contacteren: info@vdfin.be - T +32 2 756 87 11 - F +32 2 756 87 21.

 

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken, de logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van D'Ieteren, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van D'Ieteren en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van D'Ieteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk gebruik.

 

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van D'Ieteren uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website evenals voor alle internet en extranet initiatieven van D'Ieteren. D'Ieteren behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen.

 

Verantwoordelijkheid - Juistheid der gegevens

D'Ieteren en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van D'Ieteren.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisatie van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van de laatste update van de site, D'Ieteren wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. D'Ieteren behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedoeld en houden geen verkoopaanbod van D'Ieteren producten in en kunnen D'Ieteren N.V., noch Volkswagen D'Ieteren Finance N.V. of de concessiehouders van de dealernetten waarmee zij verbonden zijn binden. Deze informatie kan te allen tijde worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. Gelieve contact te nemen met uw dealer om de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

De gebruiker erkent dat D'Ieteren het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

 

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is echter puur informatief en D'Ieteren biedt geen enkele garantie betreffende om het even welke andere website tot welke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent helemaal niet dat D'Ieteren zich akkoord verklaart met de inhoud en D'Ieteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door Volkswagen D'Ieteren Finance N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen medegedeeld worden aan vennootschappen die deel uitmaken van de D'Ieteren groep of waarin deze laatste een deelneming houdt, aan de concessiehouders van de merken, die deze laatste verdeelt, aan elke instelling waartoe een wettelijke verplichting bestaat en aan verzekeringsondernemingen. U hebt het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie.

In sommige gevallen zal D'Ieteren gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de D'Ieteren website gekomen is.

 

Aankondigingen

D'Ieteren geeft in sommige gevallen aan de gebruikers de mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen op de website. D'Ieteren wenst te benadrukken dat zij alleen een forum ter beschikking stelt waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. D'Ieteren wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van deze aankondigingen en hun gevolgen. D'Ieteren geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de D'Ieteren internetdienst.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van D'Ieteren, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

 

Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Legal Notice. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

 

Toezichthoudende overheid: FOD Economie