Corona FAQ Page PrivateCorona FAQ Page EnterpriseFINANCE_BedrijvenFINANCE_Bedrijven PorscheFINANCE_Bedrijven Man FinanceFINANCE_ParticulierFINANCE_Particulier PorscheWecareMobiliteitsoplossingen_bedrijvenInsuranceInsurance My WayWelkom_BedrijvenWelkom_Bedrijven Porsche FinanceWelkom_Bedrijven MAN FinanceWelkom_ParticulierWelkom_Particulier Porsche FinanceWelkom My WayUw wagen client => LOWCar ConfiguratorMAN SolutionsSimulatie PorscheKlanten toegangVosQuestionsDealerspagina = ExcellerateDealerspagina = contactfichesDealerspagina = Simulatie financieringDealerspagina = Insurance - IboxDealerspagina = Grille TVADealerspagina = PorscheCalculatorIFMDealer LocatorInformations Mifid retailActie particulierOnline financieringLease on WebGDPRPublicatie - uitstel betaling juni 2020My Finance - Info VragenlijstQuick Access Product BedrijvenQuick Access Product ParticulierenQuick Access Company (Bedrijven)Quick Access Company (particulieren)Quick Access Contact Volkswagen D’Ieteren Finance

Algemene Voorwaarden

1. AFSLUITING VAN HET CONTRACT - TERBESCHIKSTELLING VAN FONDSEN
1.a) De Kredietgever zal voorafgaand aan het afsluiten van het Contract de identiteitskaart van de Klant hebben nagekeken (origineel of een gecertificeerd afschrift).
Het contract is voorbehouden aan de houders van een kredietkaart uitgegeven in België, dewelke nog geldig is op datum van onderschrijving van het contract en vervalt na de datum van het laatste termijnbedrag verschuldigd krachtens het contract. Enkel de houder van de voormelde kredietkaart kan het contract afsluiten. Het totaal bedrag waarover de Klant kan beschikken bij de Kredietgever in het kader van alle overeenkomsten "betaling 3 x zonder kosten", afgesloten tussen de Kredietgever en de Klant, kan op geen enkel moment 2.500,00 euro per kredietkaart waarvan de Klant houder is, overschrijden.

1.b) De Klant verleent een onherroepelijke volmacht aan de Kredietgever om rechtstreeks het volledige bedrag van het krediet over te maken aan de verkoper van de gefinancierde goederen / diensten, in naam en voor rekening van de Klant. Deze betaling zal de terbeschikkingstelling van fondsen inhouden.
De Kredietgever draagt het bedrag van het hierboven bedoelde krediet rechtstreeks over aan de Verkoper tegen voorlegging van het bewijs van levering van de gefinancierde goederen / diensten, gedateerd en ondertekend door de Klant.

1.c) Door de storting van het kredietbedrag op de rekening van de Verkoper zal de Kredietgever worden gesubrogeerd in alle rechten en waarborgen van de Verkoper tegenover de Klant, zoals, bijvoorbeeld, maar niet limitatief, het voorrecht van de niet-betaalde Verkoper en het eigendomsvoorbehoud dat de Verkoper in de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk voor zichzelf bedingt.
Gezien dit eigendomsvoorbehoud zal het eigendomsrecht van het gefinancierde goed slechts aan de Klant worden overgedragen na betaling door de Klant van alle verschuldigde bedragen op grond van deze Overeenkomst. Tot de volledige terugbetaling van de verschuldigde bedragen verbindt de Klant er zich toe om op de aangekochte goederen geen rechten, zoals bijvoorbeeld, eigendomsrechten, huurrechten, pandrechten, kooprechten enz. toe te staan aan derden.

2. UITVOERING VAN HET CONTRACT
2.a) In functie van het aantal termijnbedragen voorzien in het contract, kunnen één of meerdere betalingsopdrachten door domiciliëring op de kredietkaart gebeuren op respectievelijk D, D + 1 maand en/of D + 2 maanden. D zijnde de dag van ondertekening van het contract, wel wetende dat het krediet absoluut in zijn geheel terugbetaald dient te zijn binnen een termijn die twee maanden niet overschrijdt in overeenstemming met artikel VII.3, §2, 3° van het WER.
De Klant erkent erover geïnformeerd te zijn dat de op de vervaldagen opeisbaar geworden bedragen onder het Contract (D, D + 1 maand en/of D + 2 maanden) zullen worden gedomicilieerd door middel van een kredietkaarttransactie, met benaming "3 keer zonder kosten". De Klant stemt ermee in om zich op geen enkele manier te verzetten tegen de goede uitvoering van de terugbetaling via zijn kredietkaart, onder andere door middel van tussenkomst van zijn bank. De Klant verbindt zich op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze om de rekening gekoppeld aan de kredietkaart die zal dienen voor de uitvoering van het contract voldoende en op voorhand te bevoorraden voor elkeen van de voorziene vervaldagen.

2.b) Betalingsincidenten:
Elke verworpen transactie zal opnieuw kunnen worden aangeboden.
De Kredietgever behoudt zicht het recht voor om eenzijdig het aantal her-aanbiedingen toegekend aan de Klant te bepalen.

3. Rechten van de Klant
3. a) Uitzonderlingen verbonden aan het onderliggend contract
Wanneer de onder de overeengekomen kredietovereenkomst vallende goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk geleverd werden of niet met de voorwaarden van het contract voor de levering van het goed of het verrichten van een dienst in overeenstemming zijn, heeft de Klant het recht om (bijzondere) voorwaarden in te roepen ten overstaan van de Kredietgever op voorwaarde dat:
1°de Klant ,per aangetekend schrijven, de Verkoper van het goed of de dienstverlener met het oog op de uitvoering van de overeenkomst in gebreke heeft gesteld, zonder dat hij genoegdoening heeft verkregen binnen een termijn van een maand vanaf de afgifte bij de post van het aangetekend schrijven.
2° de Klant de Kredietgever op de hoogte heeft gesteld dat wanneer hij van de Verkoper van het goed of van de dienstverlener geen genoegdoening heeft bekomen, overeenkomstig het 1°, hij de nog verschuldigde betalingen op een geblokkeerde rekening zal storten.

3. b) Procedure voor klachtenbehandeling
Voor elke klacht betreffende huidig contract dient de Klant zich in eerste instantie schriftelijk te richten tot de dienst Customer Support Management, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg.
E-mail: customer.support@vdfin.be, fax: +32 2 756 87 26.
Indien het geschil niet kan worden opgelost door de dienst Customer Support Management, dan kan de Klant zich richten tot de volgende instanties:
- Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-ln 8 bus 2, B- 1000 Brussel. Tel.: +32 2 545 77 70, fax: +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
of via de site www.ombudsfin.be/nl/particulieren/contact. Hij kan ook rechtstreeks een klacht indienen via de sitewww.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/
- Consumentenombudsdienst, North Gate II, Koning Albert II-ln 8, 1000 Brussel. Tel.: +32 2 702 52 20, fax: +32 2 808 71 29,
e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be. De Klant kan eveneens een klacht indienen bij de FOD Economie. Hiervoor kan de Klant een klachtenformulier downloaden van de website http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/, dat hij kan doorsturen naar de FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie, t.a.v. Algemene Directie Economische Inspectie, Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan, 16, 3e verdieping, 1000 Brussel, of per fax: 02.277.54.52 of per e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be. Hij kan zijn klacht bij de FOD Economie ook online indien via https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/nl/welkom.

4. REGISTRATIE BIJ HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP)
De organische wet van 8 juli 2018 verplicht kredietinstellingen alsmede kredietgevers actief in België om jaarlijks aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bepaalde informatie aangaande haar klanten en contracten door te sturen.
Dit aanspreekpunt wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België, gevestigd te 1000 Brussel, Berlaimontlaan 14. Het CAP kan worden geraadpleegd door de fiscale instanties bevoegd voor de bepaling en het innen van belastingen, mits naleving van de wettelijke regels en procedures. De persoonsgegevens geregistreerd door het CAP kunnen onder andere worden aangewend in het kader van een fiscaal onderzoek, van een onderzoek naar overtredingen die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden alsmede in het kader van de bestrijding van het witwassen van kapitalen en van de preventie van financiering van terrorisme en zware criminaliteit, in naleving van de voorwaarden opgelegd bij wet. .
U heeft het recht om kennis te nemen van de geregistreerde informatie op uw naam door het CAP. In geval van verkeerde of onterecht geregistreerde informatie, heeft u het recht om deze te laten rechtzetten of te laten verwijderen bij voorkeur door uw kredietinstelling die overgegaan is tot communicatie aan het CAP. De informatie wordt in het CAP maximum 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van het laatste kalenderjaar met betrekking tot de klantgegevens die werden verzonden.

5. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De persoonsgegevens die verzameld worden binnen het kader van het Contract worden verwerkt voor de behandeling en de uitvoering van het Contract en voor de dienstverleningen die hieruit voortvloeien. Volkswagen D'Ieteren Finance NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantengegevens. Het begrip persoonsgegevens, de doeleinden van verwerking, hun bescherming, retentieperiode alsmede de rechten van de Klant worden hernomen in de "information notice" (zie bijlage). Deze zijn tevens beschikbaar via de volgende link: /bedrijf/loginnl/nl/footer/privacy-notice.aspx. De Klant heeft het recht om kosteloos zijn gegevens in te kijken, en verkeerde informatie die betrekking hebben op persoonsgegevens te laten rechtzetten.

6. ALGEMENE BEPALINGEN
6. a) De Kredietgever behoudt zich het recht voor om zijn rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen of een derde geheel of ten dele in de plaats te stellen van zijn rechten.

6. b) De Klant verbindt zich ertoe om elke adreswijziging onmiddellijk aan de Kredietgever te melden.

7. NIET-NALEVING VAN DE OVEREENKOMST
Elke niet-naleving van de onderhavige overeenkomst, en in het bijzonder de wanbetaling van slechts één op de vervaldag opeisbaar geworden bedrag op de overeengekomen datum, dan wel het aanleveren van verkeerde of onjuiste verklaringen door de Klant met betrekking tot zijn/haar burgerlijke staat, bankgegevens, zal de Kredietgever van rechtswege in staat stellen om het verschuldigde blijvende saldo onmiddellijk opeisbaar te maken overeenkomstig deze overeenkomst alsook het aanrekenen van verwijlintresten aangerekend aan het wettelijk tarief vanaf de datum van de ingebrekestelling verstuurd door de Kredietgever. De Kredietgever kan eveneens volgende zaken aanrekenen:
- 7,50 € per herinneringsbrief of ingebrekestelling verstuurd naar de Klant, vermeerderd met de portkosten volgens de tarieven die gelden op het moment van de verzending en/of
- Een schadevergoeding a rato van 10% van de schijf van het verschuldigd blijvende saldo.

De schadevergoedingen, alsook de verschillende kosten voorzien in huidige overeenkomst zijn wederzijds in het geval de Kredietgever zou verzaken aan een van zijn verplichtingen.